0

Jernbaneverkets nye glis

1:87 modelltog og H0 modelljernbane

Robel | Wartungszug | Maintenance train | Vedlikeholdstoget | Jernbaneverket | Foto: S.BƖakstad

SKULLE GJERNE HATT EN MODELL AV JERNBANEVERKETS NYE VEDLIKEHOLDSTOG

 
Foto: Anlegg.nᴏ
 
En av regjeringens mange jernbaneinvesteringer er enedelig kommet. Et splitter nytt vedlikeholdstog fra Robel, vist på Innotrans 2012, bygget for Jernbaneverket (finnes lignende i Sveits og Østerrike). Toget har mange fordeler, men den fremste er at man kan jobbe inntil dobbelspor selv om nabosporet er i drift. Veggene flyttes ut for å sikre området.

Lokomotivet, som består av 3 ledd, er på hele 70 meter. De tre motorene på hver 500kW fører toget opp i 100 kilometer i timen. Man har en portalkran som går gjennom to av vognene, mye utstyr, og lagringsplass. Se video. Så kan man drømme om en digital modell i 1:87 av dette toget, da selvfølgelig med noen av dets funksjoner i motorisert utførelse!

 

Robel | Wartungszug | Maintenance train | Vedlikeholdstoget | Jernbaneverket | Foto: S.BƖakstad

DATASKISSEN FRA 2011

 
Ill: Robel
 

ENGLISH Norwegian State Railway Management Company, Jernbaneverket, has just received his new toy. A vedlikeholdstog from the company Robel. Here are the few pictures and a video showing the train in its daily use, as well as links to further information. It’s 230 feet long, and have three motors each 500kW that gives a max 100km/h. The locomotive showcased at InnoTrans in Berlin 2012. Check out the videos for more information.                         I hope someone makes a model of this locomotive. Detailed, digitally, with exciting features. Similar trains are used in Switzerland and Austria.

DEUTCH Norwegian Reichsbahn Verwaltungsgesellschaft, hat gerade seine neue Lok erhalten. Eine Wartungszug von unternehmen Robel. Hier sind die paar Bilder und ein Video zeigt den Zug für ihre täglichen Gebrauch, sowie Links zu weiteren Informationen. Es ist 70 Meter lang und haben drei Motoren jeweils 500kW, die eine max 100km / h ergibt. Lokomotive auf der InnoTrans in Berlin 2012 gezeigt werden. Schauen Sie sich die Videos für weitere Informationen.                         Ich hoffe, jemand macht ein Modell dieser Lokomotive. Detaillierte, digital, mit aufregenden Features. Ähnliche Züge sind in der Schweiz und Österreich eingesetzt.

( mer… more… mehr… )

0

NSB Stadler Flirt sporet av under testkjøring

OPPDATERT | UPDATED | AKTUALISIERT | 17 FEB

NSB FLIRT | ZUG WÄHREND DES TESTLAUFS ENTGLEIST | DERAILMENT DURING TEST RUN | AVSPORING UNDER TESTKJØRING | Foto: AC.Schjoll

NSB LOKOMOTIVET TYPE 74

 
Foto: AC.Schjøll

En nettside om modelljernbane og modelltog

NSB FLIRT | ZUG WÄHREND DES TESTLAUFS ENTGLEIST | DERAILMENT DURING TEST RUN | AVSPORING UNDER TESTKJØRING | Foto: S.Kalberg

HELE TOGET HAR FÅTT STORE SKADER I ULYKKEN

 
Foto: S.Kalberg

Märklin, Roco, Fleischmann og H0 hobby

NSB FLIRT | ZUG WÄHREND DES TESTLAUFS ENTGLEIST | DERAILMENT DURING TEST RUN | AVSPORING UNDER TESTKJØRING | Foto: P.Gjersoe

KRAFTIG SAMMENSTØT MED FJELLET

 
Foto: P.Gjersøe

jernbane, tog, modellbil, modellbiler

VIDEO | NRK.NO

 
 

NSBs nye togsett type 74, også kalt supertoget flirt, sporet av under testkjøring ved Horten på Vestfoldbanen i dag tidlig, 15 februar. Den ene vognen veltet under avsporingen. Der var et sted mellom 10 og 15 ombord i toget, hvorav en ble kastet ut av frontruten og er alvorlig skadet. Fire andre er på vei til sykehus. Total oversikt over skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Det var Jernbaneverket som først meldte om togavsporingen som skjedde like ved den gamle stasjonen på Nykirke. Toget var på vei fra Larvik mot Drammen og skal ha holdt rundt 100 km/t da ulykken inntraff. Deler av togsettet traff fjellveggen da det sporet av. Tre ombord var ansatt i NSB, de andre i et eksternt selskap. Togene er tidligere testet på Bergensbanen.

NSB sine nye Stadler Flirt skal etter planen settes inn i normal persontrafikk om to uker, og skulle gå fast på selve skadestrekningen. Toget sporet av i en slakk kurve, men årsaken er ennå ikke kjent. En må samtidig få påpeke at de samme togsettene, produsert av sveitsiske Stadler Rail, kjører i daglig trafikk flere steder i Europa uten å ha vært utfor lignende uhell.

Et større område er sperret av, også for presse, grunnet fare for at kjøreledning skal falle ned. Ifølge NRK er der et ambulansehelikopter, et redningshelikopter, seks ambulanser, tre brannbiler og flere politibiler på stedet. Ifølge NSBs kommunikasjonsrådgiver er det nå klart at all kjøring med disse togene er stanset inntil ulykkesårsaken er kjent. Mer info kommer.

16 FEB | Ingen av de fem ombord, tre nordmenn, en fra Finland, og en fra Sveits, ble alvorlig skadet. Aftenposten legger frem kritiske fakta; Togledersentral i Drammen fikk beskjed om avsporing med personkskade kl10:30. Pendlere fikk info-SMS fra NSB om at banen var stengt kl10:43. HRS, hovedredningssentralen for Sør-Norge, ble varslet først kl10:52.

Der var ferdskriver og videokameraer ombord. De gåes nå igjennom for å finne årsaken. Jernbaneverket sier i en pressemelding at det ble varslet umiddelbart etter avsporing var bekreftet (mrk. lokfører ble kastet ut). Det har kommet frem at lokomotivet gjørte rett frem i en kurve, hvorpå det fraff fjellveggen. Hvorfor er ennå uklart, men hastighet kan være en årsak.

17 FEB | Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kommet med en rapport om ulykken. Opplysningene fra togets ferdskriver og kamera viser at toget holdt en hastighet på rundt 135 kilometer i timen, i en 70-sone, da bremsene ble koblet inn. Avsporingen skjedde ca 50–60 meter etter at strekningshastigheten går ned fra 130 til 70 kilometer i timen.

Det er svært skarpe kurver i området, og toget hadde 1200 meter å bremse på. Den pålagte hastighetsnedgangen er markert med skilting. Analysene tyder på at det tok 11 sekunder fra bremsene ble aktivert og til toget stoppet opp. Den tilbakelagte distansen er målt til 340 meter. Videre undersøkelser vil bli gjort for å finne sammenhengene rundt ulykken.

 
Mer info om NSB Stadler Flirt type 74

Jernbaneverket | Varslingstider ved ulykken i Vestfold NY

Statens Havarikommisjon for Transport | Pågående undersøkelse av jernbaneuly… NY

 

 
ENGLISH
 
           NSB’s new train sets Stadler Flirt – derailed during test run at Vestfold railway line in Norway. The train was running in about 100 kilometers an hour when the accident occured. One carriage has tipped in the derailment. One person was thrown out of the windshield, and is badly injured. Four others have been sent to hospital. There were only 5 people on board, two from the Norwegian State Railway company.
 
           The train was not in regular traffic when it derailed and struck the rock wall, but the normal traffic on the line is stopped until further notice. More info at nsb.no. All vehicles in the train set has been major damage. The train was in its final phase of the test run before it was put into operation at different distances, even where the accident occurred, in about two weeks from today. NSB have now decided to postpone the use of the new train sets until the cause of the crash is clared.
 
           Normally, the railway in Norway have a 70 kph limit. But not long from the accident site the track was upgraded in 2011 to be ready for the new trains, and a higher speed. Since both the train and the track is approved for one another and for the operation, it is now important to determine the cause of the incident. Spokesperson for the international department at train manufacturer Stadler said that they think a landslide is likely to have caused the derailment. The route where it all happened is a old railway line and is scheduled to close in about 4 years. Then the traffic will be moved to a upgraded line built 130 years ago.
 
           Latest information – The Norwegian National Rail Administration waited 15 minutes from the accident to the emergency services alert. Dispatcher center in Drammen was told about the train derailment involving personal injury at 10.30. Commuters were told via the message on the phone at 10:43, that stretch was closed due to an accident. The Rescue Coordination Centre for southern Norway was notified at 10:52. However, it is now confirmed that none of the injured, three Norwegians, one from Finland and one from Switzerland, was seriously injured. There was a voyage data recorder and video cameras on board. They will now be gone through to find the cause.
 
           In a press release from the Norwegian National Rail Administration is confirmed that the accident was notified immediately. Furthermore, it is proven that the locomotive ran straight ahead in a turn and hit the mountain. National Accident Commission for transportation in Norway writes in a report that the train was maintaining a speed of 135 km/h in a 70 zone. The train had just passed the 1,200-meter-long stretch where there are marked down from 130km/h to 70 km/h, with signs. When the brakes were installed, it took 11 seconds the train was at rest, 340 meters from braking.
 
DEUTCH
 
           NSBs neuen Triebzüge Stadler Flirt – entgleiste während der Prüfung bei Vestfold Bahnstrecke in Norwegen laufen. Der Zug wurde in etwa 100 Kilometer Laufen eine Stunde, als der Unfall aufgetreten. Ein Wagen wurde in der Entgleisung gekippt. Eine Person wurde aus der Windschutzscheibe geworfen und wird schwer verletzt. Vier weitere wurden ins Krankenhaus geschickt worden. Es waren nur fünf Personen an Bord, zwei von der norwegischen Staatsbahn.
 
           Der Zug war nicht im normalen Verkehr, wenn er entgleist und schlug den Felsen Wand, aber der normale Verkehr auf der Leitung wird bis auf weiteres gestoppt. Mehr Infos unter nsb.no. Alle Fahrzeuge im Zugverband hat große Schäden. Der Zug war in der Endphase des Testlaufs, bevor es in Betrieb in unterschiedlichen Abständen setzen, auch wenn der Unfall ereignet hat, in etwa zwei Wochen ab heute. NSB haben nun beschlossen, den Einsatz der neuen Züge zu verschieben, bis die Ursache des Absturzes ist erklärtes.
 
          Normalerweise haben die Eisenbahn in Norwegen einen 70 kmh Grenze. Aber nicht lange von der Unfallstelle wurde die Strecke im Jahr 2011 aufgerüstet, bereit zu sein für die neuen Züge, und eine höhere Geschwindigkeit. Da sowohl der Zug und die Strecke für einander und für den Betrieb genehmigt wird, ist es nun wichtig, die Ursache des Vorfalls zu ermitteln. Zug Herstellers Stadler sagte, dass sie glauben, ein Erdrutsch kann die Entgleisung verursacht haben. Sprecher der internationalen Abteilung bei Zug Herstellers Stadler sagte, dass sie denken, ein Erdrutsch ist wahrscheinlich verursachte die Entgleisung gewesen. Die Route, wo das alles passiert ist eine alte Bahnlinie und wird voraussichtlich in ca. 4 Jahren zu schließen. Dann wird der Verkehr wird zu einer Ausbaustrecke gebaut vor 130 Jahren bewegt werden.
 
           Aktuelle Informationen – Die norwegische National Rail Administration wartete 15 Minuten von dem Unfall bei den Notdiensten Alarm. Dispatcher-Zentrum in Drammen wurde über die Zugentgleisung mit Personenschaden um 10.30 Uhr erzählt. Pendler über die Nachricht am Telefon wurden um 10:43 erzählte, war, dass Stretch geschlossen wegen eines Unfalls. Das Rescue Coordination Centre für Süd-Norwegen wurde um 10:52 benachrichtigt. Jedoch ist es nun bestätigt, dass keiner der Verletzten, drei Norweger, ein aus Finnland und einer aus der Schweiz, ernsthaft verletzt wurde. Es gab einen Schiffsdatenschreiber, und Videokameras an Bord. Sie werden nun durchlaufen werden, um die Ursache zu finden.Es gab einen Schiffsdatenschreiber, und Videokameras an Bord. Sie werden nun durchlaufen werden, um die Ursache zu finden.
 
           In einer Pressemitteilung vom norwegischen National Rail Administration bestätigt wird, dass der Unfall sofort gemeldet wurde. Darüber hinaus wird gezeigt, dass die Lok geradeaus lief in einer Kurve und schlug auf den Berg. Unfallversicherungsanstalt Kommission für den Transport in Norwegen, schreibt in einem Bericht, dass der Zug wurde die Aufrechterhaltung einer Geschwindigkeit von 135 km/h in einer 70 Zone. Der Zug hatte gerade die 1200 Meter lange Strecke geleitet, wo es nach unten ab 130km/h auf 70 km/h markiert sind, mit Schildern. Wenn die Bremsen installiert wurden, dauerte es 11 Sekunden war der Zug in Ruhe, 340 Meter vom Bremsen.

BT | Tog sporet av – flere skadet
Dagbladet | Tog sporet av og traff fjellvegg
VG | Flere skadet i avsporing med NSBs nye supertog
TV2 | Togulykke i Vestfold – Flere skadet etter avsporing
NRK Østafjells | Skadd etter togavsporing på Vestfoldbanen
Aftenposten | Tog sporet av på Vestfoldbanen – flere personer skadet

Int
Ilta Sanomat | Junan testiajo meni pahasti pieleen Norjassa (suomi)
Schweizer Fernsehen | Stadler-Rail-Testzug entgleist – 5 Verletzte (swiss)
Vorarlberg Online | Norwegen: Schweizer Zug entgleist während Testfahrt (österreich)
Blick.ch | Bei Testfahrt Schweizer verletzt – Spuhler-Zug entgleist in Norwegen (swiss)
The Local | Norways news in english – High-speed test train derails in Norway (english)
Blick.ch | Hier werden die Verletzten geborgen – Spuhler-Testzug völlig zerstört (swiss)
 
( mer… more… mehr… )

0

Slik fungerer jernbanen

Bilde

ET INFORMASJONSHEFTE OM DEN NORSKE JERNBANEN

 
Brosjyrefremside: Jernbaneverket
 
Lurer du på hvordan en drifter en jernbane? Hvor mye det koster? Hvor mye skinnegang er det snakk om? Hva gjøres hver dag for å holde hjulene igang? Her har du svarene! Jernbaneverket har gitt ut et hefte på 23 sider hvor du kan lese om deres arbeid for å bygge ut, drifte, og vedlikeholde den norske jernbanen. Og hvordan tog og lokomotiv fungerer.

Mange fakta blir presentert ilag med bilder, grafikk og skjemaer. Visste du foreksempel at vi har 2535 jernbanebruer i Norge? Og 721 jernbanetunneler!? Og hvor mange stasjoner og planoverganger finner du på og langs norske skinner!? Og hva er krappeste kurveradius på en høyhastighetsbane? Svaret finner du i brosjyren – som du kan lese/laste ned nedenfor.

PDF | Slik fungerer Jernbanen

 
 

Bilde

 
Grafikk: Jernbaneverket
 

Bilde

JERNBANEVERKET HOLDER TOGHJULENE IGANG

 
Foto: Jernbaneverket
 

ENGLISH Text is coming

DEUTCH Teksten kommt
0

CargoNet salg, og nedleggelse

CARGONET DI8 GODSTOG PÅ NORDLANDSBANEN | Foto: Wikimedia Commons / D. Gubler

CARGONET Di8 OVER NORDLANDSBANEN

 
Foto: Wikimedia Commons / D. Gubler
 

Det ryktes i media i det siste at CargoNet, tidligere NSB Gods, skal selge mellom fem og ti av sine Di8 diesellokomotiv. Godstransport-firmaet ble skilt ut av Norske Statsbaner i 2002, og siden 2003 har det vært kjent at de ønsket å kvitte seg med lokomotivene. Ryktene sier at de nå skal selges til utlandet for 4 millioner kroner pr tog. Dette blir tilbakevist hos CargoNet.

30 millioner kroner kostet lokomotivene da de var nye på midten av 90-tallet. Noen mener at 4 millioner er som å selge de på billigsalg. Uansett utfall så er planen til CargoNet å kjøpe nytt materiell. Det blir da spennende å se hvilke nye lok man fåt sett langs norske jernbaneskinner i fremtiden. Mange flotte diesellok der ute i verden som jeg vil se i Norge.

Samtidig vil CargoNet redusere tilbudet innen godstransport på Raumabanen fra 1 desember i år. Det sies at dette er et ledd i en nedleggelse av godstrafikken til Åndalsnes. Pr dags dato vil dette øke trafikken på veien med over 5000 trailere. Samtidig forsvinner den store miljøgevinsten i å frakte gods på jernbanen. Vi håper dette ikke er tilfellet i fremtiden!

Videre har Carognet besluttet å avvikler innenriks transporten i Sverige, og heller fokusere på transportnettverket de har i Norge, og transport til Sverige og via Sverige til kontinentet. Selv om de gjør kutt er det viktig å fremheve at CargoNets godstransport avlastet, i 2010, norske veier for ca 700 vogntog per virkedag hele gjennom året. Håper de ønsker å øke det tallet.

Mer informasjon her:
Romsdals Budstikke – Kjemp for gods på Raumabanen
Dagbladet – Statseide CargoNet vil selge dyre diesellokomotiver billig til utlandet
CargoNet – Pressemelding: CargoNet avvikler sine innenlandske transporter i Sverige

 

Di8 x 2 | GODSLOK | Foto: Dagbladet / Scanpix

Di8 MED GODTSTRANSPORT – BILVOGNER OG CONTAINERVOGNER

 
Foto: Dagbladet / Scanpix
 

LOSSING VED GODSTERMINALEN PÅ ÅNDALSNES I RAUMA KOMMUNE | Foto: Romsdals Budstikke / I. Gjelsteinli

ÅNDALSNES GODSTERMINAL

 
Foto: Romsdals Budstikke / I. Gjelsteinli
 

ENGLISH The Norwegian firm CargoNet has long wanted to sell their di8 locomotive as they were when the company was separated from the Norwegian State Railways in 2002. Rumors say that they are for sale for 4 million Norwegian kroner pieces, which many believe to be sold cheap since they were originally cost 30 million nok each. The group denies these rumors.            Further CargoNet want to cut down operations at its freight terminal in Åndalsnes, which is at the end of the Rauma Railway. Many believe this is designed to close down. The Railway line carries today goods equivalent to 5000 trailers a year. At the same time as those from 1 December to close its operations in Sweden – this is to focus on the Norwegian transport network.

DEUTCH Die norwegische Firma CargoNet schon lange wollten ihre di8 Lok zu verkaufen, da sie, wenn das Unternehmen wurde von der norwegischen Staatsbahn im Jahr 2002 getrennt wurden. Gerüchte sagen, dass sie zum Verkauf für 4 Millionen Norwegische Kronen Stücke, die viele glauben, um billig verkauft werden, da sie ursprünglich waren Kosten 30 Mio. NOK je sind. Die Gruppe bestreitet diese Gerüchte.            Weitere CargoNet wollen abgeholzt Betrieb auf dem Güterbahnhof in Åndalsnes, die am Ende des Raumabahn ist. Viele glauben, dass diese ausgelegt ist zu schließen. Die Bahnlinie führt heute Waren äquivalent zu 5000 Anhänger pro Jahr. Zur gleichen Zeit wie die ab dem 1. Dezember auf seine Geschäfte in Schweden zu schließen – dies ist auf dem norwegischen Verkehrsnetz zu konzentrieren.
0

Holmestrand og Oslo – de nye stasjonsområdene

JERNBANEVERKETS ØNSKEDE LØSNING

 
Illustrasjon: Snǿhetťa / Ɣismo
 

ØVRE GLASSTUNNELER MED UTSIKT OVER TOGSPORENE

 
Illustrasjon: Snǿhetťa / Ɣismo
 


GJENBRUK AV EKSISTERENDE PLATTFORMER, MEN MED KLIMATISERT VENTEHALL

 
Illustrasjon: Snǿhetťa / Ɣismo
 

Det investeres enormt mye jernbane om dagen. Utbygginger, oppgraderinger, forbedringer, og fremtidige nye planer om traséer – fra Osloregionen til Ofotbanen, Stavangerregionen til Nordlansbanen. Men det er ikke bare skinnegang og materiell som skal skiftes og fornyes, også stasjonene skal få ny utforming, sågar ny plassering. Her har vi to av de nye planene.

De nye planene for stasjonsområdet ved Oslo Sentralstasjon er kun et forslag fra Jernbaneverket sin side. De mener der er akutte kapasitetsproblemer ved den nåværende situasjonen. Motstanden ligger der allerede da både kommune og byens kollektivselskap ser for seg et lokk med busstasjon på oversiden. En plan som også er kontroversiell.

Skanska har allerede signert grunnentreprisekontrakt med Jernbaneverket på Holmestrand stasjon. JBVs hittil største, på totalt 1,36 milliarder. Dette innebærer 2370m tunnel, stasjonshall på 866m, og rømningstunneller for hver kilometer. Der vil være 4 spor, hvorav de midterste skal være for passerende tog med hastigheter oppe i 250km/t ved passering!

Forslaget til løsning ved Oslo S vil ligge langt inn i fremtiden. Holmestrand fjellstasjon er allerede prosjektert, planmessig utarbeidet, og er planlagt ferdigstilt desember 2015.

NRK – Slik kan nye Oslo S bli
Jernbaneverket – Slik kan Oslo S utvikles
NRK/Østlandssendingen – Full strid om jernbanelokk
Aftenposten – Terrorstrid kan lamme Oslo Sentralstasjon

Bygg.no – Gigantprosjekt til Skanska
Teknisk Ukeblad – Gjennom togstasjonen i 250 km/t
Jernbaneverket – Rekordkontrakt signert med Skanska
Anleggg.no – Sju prekvalifisert for Holmestrand Stasjonshall
Jernbaneverket – Jernbaneverket anbefaler ny Holmestrand stasjon i fjell
NHO Vestfold – Statsbudsjettet 2012 – Fortsatt satsing på veg og jernbane i Vestfold

 

NYE STASJONSHALLEN VED HOLMESTRAND | Ill: Skanska

NEDRE INNGANGSPARTI TIL DEN NYE STASJONSHALLEN

 
Illustrasjon: Skanska
 

NYE STASJONSHALLEN VED HOLMESTRAND | Ill: Ƥublic Ąrkitekter

TENKT INDRE STASJONSHALL

 
Illustrasjon: Ƥublic Ąrkitekter
 

TENKT INDRE STASJONSHALL

 
Illustrasjon: Teknisk Ukeblad
 

ENGLISH Huge investments are made ​​for the railway in Norway last years, and even more billions to be invested. Last out is the proposed solution at the Central Station in Oslo. Rather than put a lid on the rails, they want re-use of existing platforms, complete with glass channels for waiting room and passage. Although this is only a sketch, it is a very controversial proposal. Holmestrand’s new station will be located in the mountains and be a modern rock station that will connect the upper and lower parts of the town together. Two of the five project proposals have gone to the company Skanska. These alone with a value of 181 million euros. The development is scheduled for completion in December 2015. It should be noted that the mountain station will have four tracks, and that the two in the middle are reserved passing trains at speeds up to 250 km/h!

DEUTCH Riesige Investitionen sind für die Eisenbahn in Norwegen letzten Jahren gemacht haben, und noch mehr Milliarden investiert werden. Last out ist die vorgeschlagene Lösung am Hauptbahnhof in Oslo. Anstatt einen Deckel auf den Schienen, wollen sie die Wiederverwendung von bestehenden Plattformen, komplett mit Glas-Kanäle für Wartezimmer und Passage. Obwohl dies nur eine Skizze, es ist ein sehr umstrittenen Vorschlag. Holmestrand neue Station wird in den Bergen sein und eine moderne Rock-Station, die den oberen und unteren Teile der Stadt verbinden wird zusammen. Zwei der fünf Projektvorschläge wurden an die Firma Skanska gegangen. Diese allein mit einem Wert von 181.000.000 €. Die Entwicklung soll im Dezember 2015 geplant. Anzumerken ist, dass der Bergstation wird vier Spuren haben, und dass die beiden in der Mitte sind vorbehalten vorbeifahrenden Züge mit Geschwindigkeiten zu 250 km pro Stunde.

( mer… more… mehr… )

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009